Er det sunnah at bære hvidt tøj om fredagen for mænd?

Besvaret af Muftī Muḥammad ibn Ādam al-Kawtharī

Spørgsmål: Er det sunnah at bære hvidt tøj om fredagen for mænd?

Svar:

I Allāhs navn, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige,

Der er i almindelighed blevet tillagt megen betydning til det at bære hvidt tøj, som det kan ses i de følgende hadīther:

Sayyidunā ‘Abdullāh ibn ‘Abbās (raḍiya Llāhu ‘anhu) berettede at Allāhs Sendebud (ṣalla Llāhu ‘alayhi wa sallam) sagde:

“Bær hvide klæder, for de er de bedste af jeres klæder (khayru thiyābikum) og svøb jeres døde i dem…” (Sunan Abī Dāwūd nr. 4057, Sunan al-Tirmidhī nr. 994 og han klassificerede den som ṣaḥīḥ (autentisk) og Sunan Ibn Mājah nr. 3566)

Sayyidunā Samura ibn Jundub (raḍiya Llāhu ‘anhu) berettede at Allāhs Sendebud (ṣalla Llāhu ‘alayhi wa sallam) sagde:

“Bær hvide klæder, for de er er mere fine og mere rene.” (Sunan Ibn Mājah nr. 3567 og Shamā’il al-Tirmidhī nr. 68)

Sayyidunā Abū al-Dardā’ (raḍiya Llāhu ‘anhu) berettede at Allāhs Sendebud (ṣalla Llāhu ‘alayhi wa sallam) sagde:

“Det bedste tøj, i hvilket I møder Allāh in jeres grave og i jeres moskéer er (det) hvide.” (Sunan Ibn Mājah nr. 3568)

I den første af disse citerede hadīther, regnes hvide klæder som værende de bedste af ens klæder. Og Allāhs Sendebud (ṣalla Llāhu ‘alayhi wa sallam) har opfordret os til at bære vores bedste klæder på fredage.

Sayyidunā Abū Hurayra og Sayyidunā Abū Sa’īd (raḍiya Llāhu ‘anhumā) berettede begge at Allāhs Sendebud (ṣalla Llāhu ‘alayhi wa sallam) sagde:

“Den som tager et bad (ghusl) om fredagen, tager sine bedste klæder på, påfører parfume, hvis han har noget og så deltager i fredagsbønnen, uden at træde hen over folks nakker og så udfører det, som Allāh har foreskrevet for ham (og) så forbliver tavs, fra det tidspunkt imāmen kommer ud på (for at holde sin fredagsprædiken) indtil han afslutter sin bøn, så vil det sone hans (mindre) synder, som han har udøvet mellem denne fredagsbøn og den forrige uges fredagsbøn.” (Sunan Abī Dāwūd nr. 347, Musnad Ahmad, al-Hākims Mustadrak nr. 1084)

Derudover har Imām al-Bukhārī (rahmatu Llāhi ‘alayhi) lavet en titel på et kapitel i sin ṣaḥīḥ-samling: “Kapitel vedrørende at tage det bedste tøj man ejer på” og han nævner så hadīthen fra Sayyidunā ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb (raḍiya Llāhu ‘anhu) som, da han så en silkekåbe [blive solgt] ved moskéens dør, sagde til Allāhs Sendebud (ṣalla Llāhu ‘alayhi wa sallam): “Jeg ville ønske, at du ville købe denne og bære den på fredage og når delegationer besøger dig…” (ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 846), indikerende at man skal bære det bedst tilgængelige tøj om fredagen.[1]

Hvis der kombineres mellem to typer hadīther, som nævnes ovenfor, kan det udledes at at bære hvidt tøj om fredagen, især til fredagsbønnen, er anbefalet, hvis man ejer den slags klæder. Allāhs Sendebud (ṣalla Llāhu ‘alayhi wa sallam) kaldte hvide klæder for “de bedste af jeres klæder” og opfordrede os til at “tage de bedste af vores klæder på” på fredage, underforstået henvisende til anbefalingen om at bære hvide klæder på fredage. Dog bør man, hvis man ikke ejer noget hvidt tøj, istedet bære de bedste af de klæder man har tilgængelige, da det er sunnah at bære de bedste klæder man har.

Juristerne (fuqahā’) fra de forskellige sunnī-retsskoler, inden for islamisk lov, betragter det at bære hvidt tøj om fredagen som anbefalet. Det nævnes i det kendte hanafī fiqh-referenceværk, al-Fatāwā al-Hindiyya: Det er anbefalet (mustaḥabb) for den, som deltager i fredagsbønnen, at komme olie i håret [fx olivenolie], at påføre parfume, hvis han har nogen, og at tage sit bedste tøj på, og hvidt tøj er anbefalet (mustaḥabb)…” (Al-Fatāwā al-Hindiyya 1/149).

Ifølge mālikierne, så er det anbefalet at bære hvidt tøj specifikt til fredagsbønnen, mens nyt tøj er anbefalet til en ‘Īd-dag, selv hvis det er sort. Så hvis ‘Īd faldt på en fredag, ville man bære den nye, ikke-hvide beklædning om morgenen og så skifte til hvidt tøj til fredagsbønnen og så skifte til den nye bekædningen efter fredagsbønnen. (Se: Ḥāshiyat al-Dasūqī om Dardīrs Sharḥ al-Kabīr 1/596).

Shāfi’īerne betragter også hvide klæder som værende anbefalede for en mand, som deltager i fredagsbønnen, baseret på de ovennævnte hadīther. Hvad angår en kvinde, som deltager i fredagsbønnen, så er det forhadt (makrūh) for hende at påføre parfume, pynte sig selv og at bære smart tøj. (Se Khaṭīb al-Shirbīnīs al-Mughnī al-Muḥtāj 1/440)

Og Allāh ved bedst.

Muḥammad ibn Ādam
Darul Iftaa
Leicester, UK.

Oversætterens fodnote:
[1] Det er forbudt for mænd at gå med tøj lavet af silke (dog ikke i Paradis), undtagen en kant på to fingres bredde – læs disse fiqh-svar for en mere detaljeret forklaring:
Can men wear a cloth which has some proportion of silk in it? Or is it completely forbidden? (Eksternt link – på engelsk)

Oversat med tilladelse fra Darul Iftaa.

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]